• export default 和 export 区别

    export default 和 export 区别1.export与export default均可用于导出常量、函数、文件、模块等2.你可以在其它文件或模块中通过import+(常量 | 函数...

    君哥 2020-06-04 21:28:53阅读:1501
1